Adatvédelmi nyilatkozat

A Comtech Kommunikáció-technika Kft. (székhely: 9028 Győr, Török Ignác u. 66. , cégjegyzékszám: 08-09-007303, adószám: 11611549-2-08) a továbbiakban COMTECH, elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyüjtése, kezelése feldolgozása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név_és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018.05.25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, röviden GDPR rendelkezéseit megtartva járjon el.

Önök a COMTECH Kft-vel elektronikus felületen elküldött kapcsolatfelvétellel elismerik, hogy jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismerték. Hozzájárulnak ahhoz, hogy elektronikus úton megadott adataikat a COMTECH adatbázisában rögzítse, abból a célból, hogy szolgáltatásaival kapcsolatos adatairól és azok változásairól tájékoztassa Önöket.

Jelen tájékoztatóban használt fogalmak pontos meghatározása a GDPR rendelet 4. cikk Fogalom meghatározások cím alatt találhatók.

A COMTECH által kezelt személyes adatok azok, amelyek a COMTECH szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán a COMTECH birtokába kerülnek.

A COMTECH a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra- az Önök kifejezett hozzájárulása nélkül – nem jogosult.

A személyes adatoknak Önök által, a COMTECH részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül. Egyben szavatolják, hogy azok vonatkozásában adatkezelésre, így adattovábbításra is jogosultak.
COMTECH kizárja felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában.

Adatkezelés célja a COMTECH birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

  • igénybe vett szolgáltatások teljesítése,
  • szolgáltatásainkkal kapcsolatos adatok, és azokban bekövetkezett tájékoztatás,
  • partneri kapcsolat fenntartása.

 

Adatkezelés időtartama:  Kapcsolattartói státusz fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulás visszavonásáig, vagy a jogszabályban meghatározott elévülési határidőig.

Az adatkezelés során a COMTECH tudomására jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezeli, és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés ellen, műszaki és szervezési intézkedésekkel.  

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai részletesen megtalálhatók a GDPR rendelet 15-21.cikkek alatt.

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, COMTECH által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli a felelősség.

A jogorvoslathoz való jog értelmében a személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  Postacím: 1530 Budapest Pf. 5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai korlátozhatók, kivételes esetekben, jogszabályi rendelkezés alapján. COMTECH az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást, csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott  szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A COMTECH fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására.

 

Kérdéssel vagy észrevétellel forduljon bizalommal a COMTECH elérhetőségeinek valamelyikén:

  • Cím: 9028 Győr, Török Ignác u. 66.
  • Postacím: 9002 Győr, Pf.: 160
  • Telefon: +36 (96) 412-299
  • Fax: +36 (96) 511-200
  • E-mail: mail@comtech.hu
  • Web: www.comtech.hu

 

Az Adatkezelési tájékoztató-ban foglaltakat elolvastuk, értelmeztük és megértettük, az abban foglaltakat tudomásul vettük.

Kelt: Győr, 2018.05.25.